1- ghjk gS&

 1. 1- rRo
 2. 2- ;kSfxd
 3. 3- feJ.k
 4. 4- rjy

1- rRo

2- - ^^fo'o dk izR;sd inkFkZ vR;Ur lw{e d.kksa ls feydj cuk gksrk gSaA** ;g loZizFke fdlus dgk \

 1. 1- MkYVu us
 2. 2- d.kkn us
 3. 3- jnjQksMZ us
 4. 4- ,oksxksM~ks u

2- d.kkn us

3- fuEufyf[kr esa ls ;kSfxd dkSu&lk gSa \

[RRB TC 2004]

 1. 1- ikjk
 2. 2- vkstksu
 3. 3- ok;q
 4. 4- veksfu;k

4- veksfu;k

4- fuEufyf[kr esa ls dkSu&lk ,d rRo gSa \

[RRB ASM/GG 2003,2008]

 1. 1- ekf.kD;
 2. 2- uhye
 3. 3- iUuk
 4. 4- ghjk

4- ghjk

5- ok;q fuEufyf[kr esa ls D;k gS \

[RRB ASM/GG 2003,2008]

 1. 1- rRo
 2. 2- ;kSfxd
 3. 3- feJ.k
 4. 4- buesa ls dksbZ ugha

3- feJ.k

6- fuEufyf[kr esa ls jklk;fud ;kSfxd dkSu&lk gS a\

[RRB ECRC/TA/CA2005]

 1. 1- ok;q
 2. 2- vkWDlhtu
 3. 3- veksfu;k
 4. 4- ikjk

3- veksfu;k

7- fuEufyf[kr esa ls feJ.k gS&

[RRB ASM GG 2007]

 1. 1- nw/k
 2. 2- bLikr
 3. 3- dkcZu eksuksvkWDlkbM
 4. 4- gkbM~ksDyksfjd vEy

2- bLikr

8- 'kq) rRo dkSu&lk gS \

[RRB ASM2008]

 1. 1- dkWap
 2. 2- lhesaV
 3. 3- lksfM;e
 4. 4- buesa ls dksbZ ugha

3- lksfM;e

10- og oSKkfud ftlus ^ijek.kq fl)kar* dh [kkst dh&

 1. 1- jnjQksMZ
 2. 2- eSMe D;wjh
 3. 3- tkWu MkYVu
 4. 4- ,ycVZ vkbUlVhu

3- tkWu MkYVu

11- ijek.kq ds ukfHkd dk vkdkj gksrk gS&

 1. 10-5m
 2. 10-9m
 3. 10-10m
 4. 10-15m

4- 10-15m

12- fuEufyf[kr esa ls dkSu ,d vLFk;h d.k gS \

 1. 1- bysDV~kWu
 2. 2- izksVkWu
 3. 3- U;wV~kWu
 4. 4- buesa ls lHkh

3- U;wV~kWu

13- fuEufyf[kr esa ls dkSu&lk ,d fdlh rRo ds ijek.kq dzekad dh lcls lgh fu/kkZfjr djrk gS \

[NDA/NA,2011]

 1. 1- izksVkWu dh la[;k
 2. 2- izksVkWuksa vkSj bysDV~kWuksa dh la[;k
 3. 3- vk;uksa dh la[;k
 4. 4- U;wfDyvkWuksa dh la[;k

1- izksVkWu dh la[;k

14- ijek.kq ds ukfHkd esa fuEu d.k gksrs gSa&

[BPSC,1999]

 1. 1-izksVkWu ,oa U;wV~kWu
 2. 2- bysDV~kWu ,oa α&d.k
 3. 3- izksVkWu ,oa bysDV~kWu
 4. 4- bysDV~kWu ,oa U;wV~kWu

1-izksVkWu ,oa U;wV~kWu

15- fuEufyf[kr esa ls dkSu ,d vkos'k jfgr d.k gS \

 1. 1- bysDV~kWu
 2. 2- izksVkWu
 3. 3- U;wV~kWu
 4. 4- buesa ls dksbZ ugha

3- U;wV~kWu

16- U;wfDyvkWu lkekU; uke fdlds fy;s gSa \

 1. 1- bysDV~kWu vkSj izksVkWu
 2. 2- izksVkWu vkSj U;wV~kWu
 3. 3- bysDV~kWu vkSj U;wV~kWu
 4. 4- buesa ls dksbZ ugha

2- izksVkWu vkSj U;wV~kWu

17- ,d bysDV~kWu ij fdruk vkos'k gksrk gSa \

 1. -1.6 *10-19c
 2. +1.6*10-19c
 3. -1.6*1019c
 4. - +1.6*1019c

-1.6 *10-19c

18- iksftV~kWu gS&

 1. 1- /kkukosf'kr bysDV~kWu
 2. 2- ghfy;e
 3. 3- nks izksVkWu dk ukfHkd vkosf'kr
 4. 4- ,d izksVkWu rFkk ,d U;wV~kWu dk ukfHkd

1- /kkukosf'kr bysDV~kWu

19- ijek.kq fo|qrr% gksrs gSa&

 1. 1- /kukRed :Ik ls
 2. 2- _.kkRed :Ik ls
 3. 3- f)/kukRed :Ik ls
 4. 4- mnklhu :Ik ls

4- mnklhu :Ik ls

20- bysDV~kWu dh [kkst dh Fkh&

 1. 1- FkkWelu
 2. 2- uhYl cksg~j
 3. 3- jnjQksMZ
 4. 4- QSjkMs

1- FkkWelu

Next Topic