1- U;wfDy;l dh nzO;eku la[;k&

 1. 1- lnk mlds ijek.kq dzekad ls de gksrk gS
 2. 2- lnk mlds ijek.kq dzekad ls vf/kd gksrk gS
 3. 3- lnk mlds ijek.kq dzekad ds cjkcj gksrk gS
 4. 4- dHkh mlds ijek.kq dzekad ls vf/kd vkSj dHkh mlds cjkcj gksrk gSa

2- lnk mlds ijek.kq dzekad ls vf/kd gksrk gS

2- fuEukafdr esa ls fdlus vkf.od fl)kUr izfrikfnr fd;k Fkk \

 1. 1- csUtkfeu
 2. 2- eSMe D;wjh
 3. 3- ,YcVZ vkbUlVhu
 4. 4- tkWu MkYVu

4- tkWu MkYVu

3- QksVkWu dh mtkZ laosx rFkk osc esa lgh lEcU/k gS&

 1. p=EC2
 2. P= EC
 3. P= C/E
 4. P= E/C

P= E/C

4- ,d ijek.kq esa nks bysDV~kWuksa esa nks bysDV~kWuksa dh pkjksa DokUVe la[;k,Wk vkil esa leku ugha gks ldrh gSA ;g fu;e fuEu esa ls fdl oSKkfud esa ls fdl oSKkfud ls lEcfU/kr gSa\

 1. 1- gq.M
 2. 2- ikmyh
 3. 3- QSjkMh
 4. 4- vkjgsfu;l

2- ikmyh

5- jklk;fud rRo ds v.kq ds lUnHkz esa pqEcdh; DokUVe la[;k dk lEcU/k gS&

 1. 1- vfHkfoU;kl ls
 2. 2- vko`fr ls
 3. 3- vkeki ls
 4. 4- pdz.k ls

4- pdz.k ls

6- DokUVe la[;k tks fdlh d{kk esa vUrfj{k esa vfHkfoU;kl dh fn'kk fofufnZ"V djrk gS] gS&

 1. 1- eq[; DokUVe la[;k
 2. 2- d{kh; DokUVe la[;k
 3. 3- pqEcdh; DokUVe la[;k
 4. 4- izpdz.k DokUVe la[;k

3- pqEcdh; DokUVe la[;k

7- fdlh rRo ds jklk;fud xq.k fuEu esa ls dkSu r; djrk gS \

 1. 1- izksVkWuksa dh la[;k
 2. 2- bysDV~kWuksa dh la[;k
 3. 3- U;wV~kWuksa dh la[;k
 4. 4- mi;ZqDr lHkh

2- bysDV~kWuksa dh la[;k

8- fdlh ijek.kq dh ckg~;re d{kk esa fdrus bysDV~kWu jg ldrs gSa \

 1. 1- 2
 2. 2- 8
 3. 3- 18
 4. 4- dksbZ fuf'pr lhek ugha

2- 8

9- ,d ijek.kq es 9 bysDV~kWu] 9 izksVkWu rFkk 19 U;wV~kWu gSA mldh nzO;eku la[;k gksxh&

 1. 1- 9
 2. 2- 10
 3. 3- 18
 4. 4- 19

4- 19