1- 88ℛа226 ds ukfHkd esa U;wV~kWu vkSj izksVkWu dh la[;k dze'k% gSa&

 1. 1- 138 ,oa 88
 2. 2- 88 ,oa 138
 3. 3- 226 ,oa 88
 4. 4- 88 ,oa 226

1- 138 ,oa 88

2- ftl rRo ds ijek.kq esa 2 izksVkWu] 2 U;wV~kWu vkSj 2 bysDV~kWu gksa] ml rRo dk nzO;eku la[;k fdruk gS \

 1. 1- 2
 2. 2- 4
 3. 3- 6
 4. 4- 8

2- 4

3- 19Κ40 esa bysDV~kWu dh la[;k gSa&

 1. 1- 18
 2. 2- 19
 3. 3- 20
 4. 4- 40

2- 19

4- ;fn ijek.kq dh rhljh d{kk lcls ckgjh d{kk gks] rks blesa bysDV~kWu dh vf/kdre la[;k fdruh Lkdrh gS \

 1. 1- 8
 2. 2- 16
 3. 3- 18
 4. 4- 36

3- 18

5- fdlh ukfHkd dk ijek.kq dzekad Z gS rFkk bldh nzO;eku la[;k M gSA ukfHkd esa U;wV~kWu dh la[;k fdruh gksxh \

 1. M+Z
 2. M-Z
 3. M×Z
 4. M ÷Z

2. M-Z

6- ijek.kq la[;k 17 ,oa nzO;eku la[;k] 35 ds ,d Dyksjhu ijek.kq ds ukfHkd esa gksrs gS&

 1. 1- 18 izksVkWu
 2. 2- 18 U;wV~kWu
 3. 3- 35 izksVkWu
 4. 4- 35 U;wV~kWu

2- 18 U;wV~kWu

7- fuEufyf[kr esa ls dkSu bysDV~kWfud foU;kl laHko ugha gS \

 1. 1s2
 2. 1s2, 2s22p62d10,3s2
 3. 1s2, 2s22p5
 4. 1s2, 2s22p6, 3s1

2. 1s2, 2s22p62d10,3s2

8- 1ѕ226 fdldk bysDV~kWfud foU;kl gS \

 1. Na Ne
 2. Ne Na+
 3. Ne F
 4. Na+ F

Ne Na+

9- ijek.kq dzekad 20 okys ijek.kq dk bysDV~kWufd foU;kl gS&

[SSC,2010]

 1. 1- 2 8 10
 2. 2- 2 6 8 4
 3. 3- 2 8 8 2
 4. 4- 2 10 8

3- 2] 8] 8] 2

10- fuEufyf[kr esa ls dkSu&lh bysDV~kWfud la:i.k /kkrq rRo ds fy, gS \

[BPSC 2002]

 1. 1- 2]8
 2. 2- 2] 8] 7
 3. 3- 2] 8] 8
 4. 4- 2] 8] 8] 2

3- 2] 8] 8

11- 13А127 dh bysDV~kWfud lajpuk gS&

 1. 1- 2] 8] 2] 1
 2. 2- 2] 8] 3
 3. 3- 2] 8] 1] 2
 4. 4- 3] 8] 2

2- 2] 8] 3

12- fuEufyf[kr esa ls dkSu&lh bysDV~kWfud lajpuk lksfM;e vk;u dh gS \

 1. 1- 2] 8] 1
 2. 2- 2] 8]
 3. 3- 2] 8] 8
 4. 4- 2] 8] 7

2- 2] 8]

13- Lo.kZ&i= ls fdlds izdh.kZu dk v/;;u djds jnjQksMZ us ukfHkd dh [kkst dh \

 1. 1- α
 2. 2- β
 3. 3- γ
 4. 4- ×&fdj.k

1- α

14- tc dksbZ bysDV~kWu mPp d{kk ls fuEu d{kk esa tkrk gSA] rks&

 1. 1- mtkZ dk mRltZu gksrk gS
 2. 2- mtkZ dk mo'kks"k.k gksrk gS
 3. 3- ijek.kq dk vkdkj de gks tkrk gS
 4. 4- buesa ls dksbZ ugha

1- mtkZ dk mRltZu gksrk gS

15- lksfM;e ijek.kq esadksj bysDV~kWu dh la[;k gS&

 1. 1- 1
 2. 2- 2
 3. 3- 8
 4. 4- 10

4- 10

16- fdlh ijek.kq dk bysDV~kWfud foU;kl 2] 8] 2 gSA blesa la;ksth bysDV~kWu dh la[;k gS&

 1. 1- 10
 2. 2- 12
 3. 3- 8
 4. 4- 2

4- 2

17- ,d rRo ds ijek.kq esa 19 izksVkWu rFkk 20 U;wV~kWu gSA bldh nzO;eku la[;k gksxh&

 1. 1- 39
 2. 2- 19
 3. 3- 20
 4. 4- 12

1- 39

18- rRo A dh ijek.kq la[;k 13 gSA blesa la;kst bysDV~kWuksa dh la[;k gksxh&

 1. 1- 0
 2. 2- 1
 3. 3- 2
 4. 4- 3

4- 3

19- LFkk;h ukfHkd gYdk Α‹10ds lkFk esa&

 1. 1- U;wV~kWuksa vkSj izksVkWuksa dh yxHkx leku la[;k gksrh gSa
 2. 2- izksVkWuksa dh vis{kk vf/kd U;wV~kWu gksrs gSa
 3. 3- dksbZ U;wV~kWu ugha gksrs
 4. 4- dksbZ izksVkWu ugha gksrs

1- U;wV~kWuksa vkSj izksVkWuksa dh yxHkx leku la[;k gksrh gSa

20- ;fn d{kk dh la[;k dks n ls O;Dr fd;k tk;] rks fdlh d{kk esa vf/kdre bysDV~kWu dh la[;k gksxh&

 1. n
 2. n2
 3. 2n2
 4. 2n3

3 2n2

Next Topic